The English Bay Apt Hotel

1150 Denman St, Vancouver, BC V6G 2M9